I SPOTKANIE ROBOCZE OKRĄGŁEGO STOŁU

27 października 2021 w Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk odbyło się pierwsze spotkanie robocze Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej. Celem cyklicznych spotkań organizowanych przez UN Global Compact Network Poland jest rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

Podczas pierwszego z pięciu spotkań, 14 koordynatorów, reprezentujących podstoliki podzielone zgodnie z grupami interesariuszy działających w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, omówiło szczegółowo, jak należy tworzyć podstawę programową. Przedstawiciele poszczególnych grup skupili się na rekomendacjach w sprawie wprowadzenia zmian zarówno w metodach nauczania, jak i wcześniej wspomnianej podstawie programowej.

Dlatego punktem wyjścia do rozmów w ramach I spotkania roboczego Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej były opracowania merytoryczne, ale także postulaty i głosy zebrane podczas spotkań podstolików. Każdy z koordynatorów miał za zadanie stworzenia platformy do wymiany stanowisk oraz debaty w ramach swojej grupy interesariuszy.

Uczestnicy i uczestniczki I roboczego spotkania Okrągłego Stołu poruszyli także takie tematy jak przykłady zastosowania edukacji klimatycznej w innych krajach czy identyfikacja adresatów naszych postulatów dotyczących edukacji klimatycznej. Omówione zostały także konkretne pomysły na usprawnienie działań na rzecz edukacji klimatycznej, tak aby docelowo stała się ona nauką interdyscyplinarną, nowatorską i efektywną. Wśród propozycji znalazły się między innymi postulaty dotyczące jednej godziny lekcyjnej na powietrzu w tygodniu, idea stworzenia “kapsułek wiedzy o klimacie” czyli zintegrowanych pakietów materiałów i wiedzy o klimacie do wykorzystania dla każdego z przedmiotów, jak również pomysł stworzenia “tygodnia o klimacie” w trakcie roku szkolnego, podczas którego cała działalność szkoły i tematy wszystkich przedmiotów skupiałyby się na zagadnieniu kryzysu klimatycznego. Innym ważnym tematem, podnoszonym podczas obrad w ramach I roboczego spotkania było omówienie nowoczesnych narzędzi i sposobów komunikacji, tak aby współczesna edukacja klimatyczna trafiała do jak najszerszego grona odbiorców.

I robocza dyskusja Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej zakończyła się pracą domową dla koordynatorów podstolików. Pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami spotkania zostały rozdzielone tematy do opracowania przed kolejnym grudniowym spotkaniem oraz zobowiązaniem do skonsultowania ustaleń posiedzenia z resztą uczestników rozmów z reprezentowanych przez nich grup oraz zebrania od nich kolejnych rekomendacji.

Koordynatorami oraz koordynatorkami podstolików w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej oraz uczestnikami spotkań roboczych są (w kolejności alfabetycznej):

Alina Kozińska-Bałdyga, Organizacje pozarządowe ze specjalizacją w edukacji i agendy ONZ
Prof. Halina Brdulak,
Naukowcy i Naukowczynie
Prof. Dr hab. Piotr Buła, Rektorzy/Rektorki i Dyrektorzy/Dyrektorki szkół
Ewa Całus, Edukatorzy i Edukatorki
Rafał Drabik, Ministerstwo Edukacji i Nauki
Prof. Dr hab. Inż. Zbigniew Karaczun, Organizacje pozarządowe ze specjalizacją w klimacie
Dr Andrzej Kassenberg
– Przewodniczący prac Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, Moderator
Maciej Krzyczkowski, Sektor biznesowy
Sylwia Łyskawka, Klimatyczny Dialog Młodzieżowy
Tomasz Moliński, Zastępca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, KPRM
Dorota Obidniak, Nauczyciele i Nauczycielki
Łukasz Rzepecki, Kancelaria Prezydenta RP
Aldo Vargas, Miasta, Gminy i Powiaty
Marzena Wichniarz, Rodzice
Urszula Zielińska, Strona Parlamentarna
Zespół UN Global Compact Network Poland

Galeria zdjęć z I Spotkania Roboczego Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej dostępna jest na stronie: I Spotkanie Robocze OSEK