MATERIAŁY EDUKACYJNE

Jednym z podstawowych zadań powołanej przez UN Global Compact Network Poland Rady Klimatycznej jest ocena oraz merytoryczna recenzja scenariuszy lekcyjnych oraz innych materiałów dotyczących kryzysu klimatycznego i powiązanych zagadnień.

Materiały przechodzą szczegółową kontrolę oraz recenzję przez ekspertów i ekspertki Rady Klimatycznej, a następnie są one przyjmowane lub odrzucane przez całe grono naukowców i naukowczyń w ramach posiedzeń Rady Klimatycznej odbywających się regularnie co kilka miesięcy.

Spełnić one muszą jasno określone kryteria, a wszelkie błędy są wskazywane w recenzji i przesyłane do autorów. Korekta materiału na jej podstawie umożliwia ponowne przekazanie ich do Rady oraz w przypadku pozytywnej oceny uzyskanie certyfikatu, a co za tym idzie zamieszczenie ich na tej stronie.

Materiały posiadające certyfikat Rady są więc pewnymi i sprawdzonymi, gotowymi do użytku do prowadzenia edukacji klimatycznej indywidualnie lub grupowo, zarówno w przedszkolach, szkołach czy uczelniach jak i poza nimi, do czego serdecznie zachęcamy.

Jednocześnie rekomenduje się świadome i rozsądne ekologicznie korzystanie ze zgromadzonych materiałów. Jeśli istnieje taka możliwość – nie drukuj, nie marnuj papieru lub rób to możliwie oszczędnie!

SCENARIUSZE LEKCYJNE

MIĘDZYRZĄDOWY ZESPÓŁ DS. ZMIANY KLIMATU (IPCC)

[EN] Sixth Assessment Report: Climate Change 2021: The Physical Science Basis– Wkład Grupy Roboczej I do Szóstego Raportu Podsumowującego stanowi najbardziej aktualne fizyczne zrozumienie systemu klimatycznego i zmian klimatycznych, łącząc najnowsze osiągnięcia w naukach o klimacie oraz liczne dowody pochodzące z dziedziny paleoklimatu, obserwacji, badań, zrozumienia i analizy procesów oraz globalnych i regionalnych symulacji klimatycznych. 

[EN] Sixth Assessment Report: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability–Wkład grupy roboczej II do szóstego raportu ocenia wpływ zmian klimatu na ekosystemy, różnorodność biologiczną i społeczności ludzkie na poziomie globalnym i regionalnym. Dokonano również przeglądu wrażliwości oraz możliwości i ograniczeń świata przyrody i społeczeństw ludzkich w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

[EN] Sixth Assessment Report: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change – Raport Grupy Roboczej III zawiera zaktualizowaną globalną ocenę postępów i zobowiązań w zakresie łagodzenia zmiany klimatu, a także analizuje źródła globalnej emisji. Przedstawia rozwój działań na rzecz redukcji emisji i łagodzenia skutków zmian klimatu, oceniając wpływ krajowych zobowiązań klimatycznych na realizację długoterminowych celów w zakresie emisji.

[EN] AR5 Synthesis Report: Climate Change 2014 – Raport Syntetyczny (SR) Piątego Raportu Podsumowującego IPCC (AR5) prezentuje przegląd stanu wiedzy w zakresie nauki o zmianach klimatu, kładąc nacisk na nowe ustalenia od czasu opublikowania przez IPCC Czwartego Raportu Podsumowującego (AR4) w 2007 roku. 

[EN] Special Report on Climate Change and Land – Raport specjalny IPCC dotyczący zmian klimatu, pustynnienia, degradacji gruntów, zrównoważonego gospodarowania gruntami, bezpieczeństwa żywnościowego i obiegu gazów cieplarnianych w ekosystemach lądowych.

[EN] Special Report: Global Warming of 1.5 ºC: Specjalny raport IPCC na temat skutków globalnego ocieplenia o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej i związanych z tym globalnych ścieżek redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście wzmocnienia globalnej reakcji na zagrożenie zmianami klimatycznymi, zrównoważonego rozwoju i wysiłków na rzecz eliminacji ubóstwa. 

[EN] Biodiversity and Climate change: Scientific outcome – Raport został przygotowany przez przedstawicieli zarówno IPCC jak i IPBES, skupiającego naukowców zajmujących się problematyką utraty różnorodności biologicznej. W raporcie podkreślono, że klimat i różnorodność biologiczna są nierozerwalnie związane z i stanowią wspólnie czynnik decydujący o przyszłości zarówno ludzkości jak i całego życia na Ziemi.

[EN] Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate – Raport specjalny dotyczący oceanu i kriosfery w zmieniającym się klimacie koncentruje się na znaczeniu oceanu i kriosfery dla ludzi i przyrody. Koncentruje się na roli, jaką odgrywają one w systemie klimatycznym w pochłanianiu i redystrybucji zarówno naturalnego jak i antropogenicznego dwutlenku węgla (CO2) czy ciepła, a także we wsparciu ekosystemów i usługach świadczonych ludziom przez ocean i kriosferę.

ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA (WHO)

[EN] Tracking SDG 7: The Energy Progress Report 2021 – ten wspólny coroczny raport agencji nadzorujących realizację 7. Celu Zrównoważonego Rozwoju (SDG) w zakresie energii (IEA, World Bank, IRENA, WHO) służy jako wytyczne dla współpracy międzynarodowej i kształtowania polityki klimatycznej i energetycznej w celu osiągnięcia powszechnego, dostępu do zrównoważonej energii do 2030 roku.

[EN] Climate change and health: vulnerability and adaptation assessment – WHO, Panamerykańska Organizacja Zdrowia i Health Canada opracowały raport, który ma na celu dostarczenie podstawowych i elastycznych wskazówek dotyczących przeprowadzania krajowych i regionalnych ocen obecnej i przyszłej podatności na zagrożenia dla zdrowia wynikające ze zmian klimatu oraz polityk i programów, które mogłyby zwiększyć odporność, z uwzględnieniem wielu czynników warunkujących wrażliwe na klimat skutki zdrowotne.

[EN] COP26 Special Report on Climate Change and Health,
The Health Argument for Climate Action – 10 zaleceń zawartych w Raporcie specjalnym COP26 na temat zmian klimatu i zdrowia wskazuje decydentom szereg priorytetów, wzywając ich do pilnego podjęcia działań w związku z obecnym kryzysem klimatycznym i zdrowotnym. W raporcie podkreślono różne możliwości nadania przez rządy pierwszorzędnego znaczenia zdrowiu i sprawiedliwości w międzynarodowych działaniach na rzecz klimatu i w agendzie zrównoważonego rozwoju.

ŚWIATOWA ORGANIZACJA METEOROLOGICZNA (WMO)

[EN] Biuletyn pomiarów gazów cieplarnianych Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO Greenhouse Gas Bulletin) – przedstawiający aktualne dane o koncentracjach najważniejszych gazów cieplarnianych.

[EN] Raport o stanie globalnego klimatu Światowej Organizacji Meteorologicznej – dane o stanie klimatu, istotnych zjawiskach z danego roku i ryzykach związanych ze zmianą klimatu dla zdrowia, ekosystemów czy infrastruktury.

[EN] Raport United in Science 2021 – jest opracowaną przez najważniejsze organizacje eksperckie kompilacją najnowszych informacji z zakresu nauk o klimacie i przedstawia ujednoliconą ocenę stanu naszego systemu ziemskiego oraz zagrożeń z tym związanych.

PROGRAM ŚRODOWISKOWY ONZ (UNEP)

[EN] State of Finance for Nature – jeśli świat ma osiągnąć cele związane z zapobieganiem i adaptacją do zmiany klimatu, ochroną różnorodności biologicznej i walką z degradacją gruntów, musi do 2050 r. zlikwidować lukę finansową w nakładach na przrodę o wartości 4,1 bln USD. Obecne inwestycje w rozwiązania oparte na przyrodzie wynoszą 133 mld USD – większość z nich pochodzi ze źródeł publicznych.

[EN] Adaptation Gap Report 2021 – Nawet jeśli już świat dąży do zwiększenia wysiłków na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, równie ważna jest potrzeba adaptacji do już zaistniałych skutków zmiany klimatu. Szósta edycja raportu UNEP Adaptation Gap Report: The Gathering Storm (Zbierająca się burza) analizuje, jak świat radzi sobie z przystosowaniem się do tych nasilających się skutków kryzysu klimatycznego.

[EN] Production Gap Report 2021 – został po raz pierwszy opublikowany w 2019 roku. Śledzi on rozbieżności między planowaną przez państwa produkcją paliw kopalnych a poziomami globalnej produkcji zgodnymi z scenariuszami ograniczeniem ocieplenia do 1,5°C lub 2°C. Raport jest efektem współpracy wielu naukowców i instytucji akademickich, w tym wkładu ponad 40 ekspertów. Autorzy dostarczyli także cennych wskazówek i spostrzeżeń w tym temacie.

[EN] Emissions Gap Report 2021 – stoimy w obliczu nasilającego się kryzysu klimatycznego i wobec coraz głośniejszych ostrzeżeń naukowców, że ludzkość ma coraz mniej czasu na ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej. EGP 2021: The Heat Is On” to 12. edycja corocznej serii, w której przedstawia się różnice między przewidywanym poziomem emisji gazów cieplarnianych w 2030 r. a poziomem, w którym powinny się one znaleźć, aby zapobiec najgorszym skutkom zmiany klimatu.

UN GLOBAL COMPACT NETWORK

[EN] The 2021 United Nations Global Compact Accenture CEO Sustainability Study Badanie ONZ Global Compact przeprowadzone we współpracy z Accenture CEO stanowiące pewne studium w zakresie zrównoważonego rozwoju, ukazuje szersze spojrzenie na perspektywy ponad 1230 dyrektorów generalnych ze 113 krajów i 21 branż na konieczność podjęcia działań wobec  wyzwań stojących przed liderami biznesu w obliczu kryzysu klimatycznego.  

[EN] Business Leadership for 1.5 °CSektor biznesowy musi dostosować się do nowej roli, w której (w nowej rzeczywistości) musi odgrywać fundamentalną rolę lidera globalnych zmian na światowych rynkach. Istniejąca technologia może pomóc nam spełnić wymagania Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu, aby jednak je spełnić biznes musi przyśpieszyć swoje działania na rzecz zielonej transformacji. Raport ukazuje jak liderzy biznesu integrują zrównoważone procesy w strategiach korporacyjnych. 

[EN] Ocean Renewable Energy Practical Guidance for the Sustainable Ocean Principles Raport przedstawia aktualne przepisy, standardy biznesowe i najlepsze praktyki w sektorze energii odnawialnej, których celem jest wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami oceanów. Wytyczne zawarte w niniejszym dokumencie koncentrują się w dużej mierze na morskiej energetyce wiatrowej. Wskazane w raporcie zasady mają również zastosowanie do rozwoju mniej powszechnych technologii związanych z pozyskiwaniem energii z oceanu. 

UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

[PL] Bałtyk dla wszystkich  – raport „Bałtyk dla Wszystkich 2021: Jak zapewnić zrównoważony rozwój” porusza szereg tematów o wyzwaniach i możliwościach regionu, zaczynając od turystyki i zrównoważonego transportu, poprzez ochronę środowiska naturalnego, kończąc na znaczeniu edukacji. Jego celem jest wskazanie naszej wspólnej odpowiedzialności za stan Morza Bałtyckiego. 

[PL] Zielone finanse w Polsce 2021 – raport to kontynuacja pierwszego tego typu opracowania w Polsce, które ukazało się rok wcześniej. Celem publikacji jest przedstawienie różnorodnych aspektów rosnącej gałęzi sektora finansowego. W tej edycji raportu więcej miejsca poświęcono działalności instytucji publicznych, takich jak Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski, mających wpływ na tworzenie obszaru zielonych finansów w Polsce. 

[PL] Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań
naprawczych – choć jakość powietrza w naszym kraju systematycznie ulega poprawie, tempo koniecznych do wprowadzenia zmian jest wciąż niewystarczające. Raport ma na celu ocenę wyników działań w zakresie monitorowania jakości powietrza w Polsce, z uwzględnieniem norm WHO i nadal powszechnego zjawiska smogu w miastach. Zawiera on również przygotowany barometr rekomendacji dla miast i gmin w Polsce na rzecz polepszenia jakości powietrza w ich regionie.   

[PL] Zielona kolej w Polsce – klimat, energetyka, transport  – raport zawiera opinie i analizy ekspertów, których celem było zbadanie efektywności transformacji energetycznej kolei w Polsce w wykorzystanie OZE. Program transformacji, pod nazwą Zielona Kolej, stworzony przez podmioty z branży kolejowej skupione w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), zakłada zmianę pochodzenia trakcyjnej energii elektrycznej wykorzystywanej przez przewoźników kolejowych w Polsce. W 2030 r. ma ona pochodzić w 85% z OZE. 

KSIĄŻKI

RAPORTY I OŚRODKI BADAWCZE ORAZ THINK-TANKI/NGO ZAJMUJĄCE SIĘ KLIMATEM

[EN] Budżet węglowy (Carbon Budget) – wydawany przez Global Carbon Project zbiera informacje o aktualnych emisjach dwutlenku węgla w poszczególnych państwach (interaktywny atlas emisji). 

[EN] NOAA.Climate dostarcza wyników badań i informacji dla społeczeństwa amerykańskiego dot. klimatu w przekonaniu, że zdrowie, bezpieczeństwo i dobrobyt ekonomiczny są powiązane z klimatem i pogodą.

[EN] Eurostat zawiera bazę danych statystycznych dotyczącą tematyki klimatycznej obejmującą: emisje gazów cieplarnianych, źródła ich pochodzenia, przeciwdziałanie, wpływ i adaptację oraz inicjatywy działań na rzecz klimatu.

worlds-resource-institute-1024

[EN] World Resources Insititute – światowa organizacja badawcza współpracująca z rządami, przedsiębiorstwami, instytucjami wielostronnymi i grupami społeczeństwa obywatelskiego w celu opracowania praktycznych rozwiązań, które poprawiają jakość życia ludzi i chronią przyrodę.

[PL] Europejska Agencja Środowiskowa na swojej stronie w ramach działu powietrze i klimat zawiera analizy i informacje dotyczące: zanieczyszczenia powietrza, zapobiegania zmianie klimatu i adaptacji do niej.

Zrzut ekranu (24)

[EN] Potsdam Institute for Climate Impact Research – uznany niemiecki instytut  działający na rzecz poszerzania interdyscyplinarnych badań wpływu klimatu na zrównoważony rozwój, dostarcza wiedzy i rozwiązań na rzecz bezpiecznej i sprawiedliwej przyszłości klimatycznej.

Zrzut ekranu (33)

[EN] Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment – centrum badań i szkoleń związanych z polityką w zakresie zmiany klimatu i środowiska, integrując światową wiedzę z ekonomii, finansów, geografii, środowiska, rozwoju międzynarodowego i ekonomii politycznej.

Zrzut ekranu (20)

[EN] CICERO – norweski, wiodący instytut interdyscyplinarnych badań klimatycznych. Zapewnia nowe spojrzenie, które pomaga rozwiązać kryzys klimatyczny i wzmocnić międzynarodową współpracę klimatyczną poprzez tworzenie analiz i odpowiednie reagowanie na kryzys klimatyczny stojący przed globalnym społeczeństwem.

[EN] European Environmental Bureau – największa sieć ekologicznych organizacji obywatelskich w Europie. Działa na rzecz planety, bogatej różnorodności biologicznej i klimatu.

[EN] Friends of the Earth – największą na świecie sieci środowiskowa. Przeciwstawia się obecnemu modelowi globalizacji oraz promuje rozwiązania zrównoważone środowiskowo i sprawiedliwe społecznie.

[EN] World Wild Fund – wiodąca organizacja zajmująca się ochroną przyrody. Działa w prawie 100 krajach, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania chroniące społeczności, dziką przyrodę i miejsca jej występowania.

[EN] Climate Action Network – największa na świecie sieć klimatyczna, składająca się z ponad 1500 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w ponad 130 krajach, wspólnie walcząca z kryzysem klimatycznym. 

Zrzut ekranu (41)

[PL] ClientEarth – Prawnicy dla Ziemi – zespół prawników zajmujących się ochroną środowiska. Łącząc prawo, naukę i politykę publiczną tworzą strategie i narzędzia, które pomagają mierzyć się z największymi problemami środowiska naturalnego. Jeden z obszarów aktywności dotyczy klimatu.

Zrzut ekranu (44)

[PL] Forum Energii – think-tank, który w oparciu o dane i analizy tworzy fundamenty czystej, innowacyjnej, bezpiecznej i efektywnej energetyki. Ma to służyć realizacji przez Polskę celów energetyczno-klimatycznych w 2030 r. i 2050 r. Jednym z ostatnich opracowań Forum Energii które można przytoczyć jako przykład jest „Jak Polska może osiągnąć zwiększone cele redukcyjne emisji GHG do 2030 roku”.

Zrzut ekranu (46) (2)

[PL] Instrat – think-tank zajmujący się doradztwem w zakresie polityk publicznych. Prowadzone programy badawcze obejmują zagadnienia gospodarki cyfrowej, energii i środowiska, zrównoważonych finansów oraz rynku pracy i nierówności. Zajmuje się m. in. unijną polityką klimatyczno-energetyczną. Spośród publikacji warto wymienić: „Co po węglu? Potencjał OZE w Polsce” czy „Droga do celu. Odejście od węgla w polskiej elektroenergetyce.”.

Instytut-Spraw-Publicznych-logo-800x450

[PL] Instytut Spraw Publicznych – niezależny ośrodek badawczo-analityczny. Prowadzi badania, ekspertyzy i wypracowuje rekomendacje dotyczące podstawowych kwestii
życia publicznego. Posiada dział dotyczący zrównoważonego rozwoju i polityki klimatycznej. Stworzył takie publikacje jak „Rolnictwo, klimat, środowisko. Wyzwania i działania z myślą o przyszłości” i „Środowisko i klimat. Opinie i wiedza przedstawicieli mediów w Polsce”.

Zrzut ekranu (22)

[EN] E3G – Third Generation Environmentalism – niezależny europejski ośrodek analityczny z Wielkiej Brytanii zajmujący się zmianą klimatu z globalnej perspektywy.

Zrzut ekranu (26)

[EN] Tyndall Centre for Climate Change Research – partnerstwo
uniwersytetów skupiające naukowców z nauk społecznych i przyrodniczych oraz inżynierii w celu opracowania zrównoważonych odpowiedzi na zmianę klimatu.

Zrzut ekranu (48) (1)

[PL] Koalicja Klimatyczna – zrzesza blisko 30 organizacji. Prace Koalicji są koordynowane przez Sekretariat, który formułuje opinie czy stanowiska jak i także wydaje własne opracowania dotyczące omawianej tematyki. Koalicja zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi: klimatu, energii, transportu i środowiska.

wuppertal-institute-e1604567978968-1200x288

[EN] Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy – międzynarodowy think tank zajmujący się badaniami nad zrównoważonym rozwojem. Koncentruje się na rozwijaniu procesów transformacji, których celem jest kształtowanie przyjaznego dla klimatu i zasobooszczędnego świata.

WiseEuropa-logo-RGB-mneijszy

[PL] WiseEuropa – działa na rzecz poprawy jakości polityk krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Prowadzi program badawczy energia, klimat i środowisko.

irena

[EN] Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) – jest organizacją międzyrządową, która wspiera kraje w przejściu na zrównoważoną gospodarkę energetyczną i służy jako główna platforma współpracy międzynarodowej, centrum doskonalenia oraz archiwum wiedzy na temat polityki, technologii, zasobów i finansów w zakresie energii odnawialnej.

international-energy-agency-iea-logo-vector

[EN] Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) powstała w 1974 roku w następstwie kryzysu naftowego. Aktualnie IAE odpowiada za rekomendacje dotyczące prowadzenia polityk energetycznych w sposób zrównoważony, opłacalny, efektywny i odpowiedzialny. IEA koncentruje swoje działania również wokół zagadnień efektywności energetycznej, rozwoju czystej energii, systemów i rynków energii elektrycznej, dostępności energii oraz zarządzania popyte

Zrzut ekranu (39)

[PL] Instytut na rzecz Ekorozwoju – inspiruje do podejmowania decyzji w duchu zrównoważonego rozwoju. Osobom odpowiedzialnym za siebie, swoje grupy i organizacje
pomaga tworzyć nowe produkty, strategie, plany, programy, analizy i rozwiązania z uwzględnieniem zasad ekorozwoju, którymi kierujemy się we wszystkim czego
się podejmujemy. Dbałość o dobrą jakość środowiska, życia i produktów jest nadrzędną wartością. Ostatnio dostępne jest nowe narzędzie do śledzenia polityki klimatycznej – NECP Tracker.

PODRĘCZNIKI POGŁĘBIONEJ WIEDZY/SCENARIUSZE LEKCJI O KLIMACIE

PODRECZNIK-700x500 (1)

[PL] Klimatyczne ABC – podręcznik pogłębionej wiedzy o klimacie pod redakcją M. Budziszewskiej, A. Kardaś i Z. Bohdanowicza, zawiera teksty napisane przez kilkanaścioro specjalistów nauk przyrodniczych, społecznych oraz inżynierii. Wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

naukaoklimacie_okladka-400x265

[PL] Nauka o klimacie – książka autorstwa M. Popkiewicza, A. Kardaś i Sz. Malinowskiego.
Podręcznik pogłębionej wiedzy o klimacie, który omawia mechanizm funkcjonowania klimatu, zmiany klimatu w historii Ziemi, obecną zmianę klimatu, prognozę na przyszłość oraz materiały dodatkowe.

Zrzut ekranu (30)

[PL] Dla klimatu przeciw ubóstwu. Scenariusz zajęć lekcyjnych – opracowanie które powstało w ramach Akcji dla Globalnego Południa stanowiącej program Polskiej Zielonej Sieci. Ma ona na celu dostarczenie wiedzy i włączenie Polek i Polaków w ogólnoświatową debatę na temat globalnej współzależności krajów lepiej i słabiej rozwiniętych. Podręcznik zawiera sześć scenariuszy lekcji omawiających to zagadnienie.

EKSPERCKIE PORTALE INTERNETOWE ZAJMUJĄCE SIĘ KLIMATEM

Zrzut-ekranu-28-1

[EN] Global Climate Change – Vital Signs of the Planet, strona w języku angielskim prowadzona przez NASA, na której znajdziemy zarówno podstawowe wiadomości o zmianie klimatu i jej przyczynach, aktualne wartości najważniejszych wskaźników stanu klimatu, jak i informacje o aktualnie prowadzonych badaniach.

[PL] Chrońmy Klimat – portal stworzony przez Instytut na rzecz Ekorozwoju którego celem jest dostarczanie rzetelnych, bieżących informacji i fachowych opracowań związanych ze zmianą klimatu w różnych obszarach życia i gospodarki, z uwzględnieniem negocjacji klimatycznych na forum UNFCCC oraz procesu wdrażania unijnej polityki klimatyczno-energetycznego.

Carbon-Brief-Logo-1

[EN] Carbon Brief – redakcja internetowa ściśle współpracującą z naukowcami. Obok aktualności ze świata badań czy polityki klimatycznej, serwis często zamieszcza obszerne artykuły dokładnie objaśniające kwestie, niezrozumiałe gdy przekazywane są w krótszych formach. Teksty te często zbierają wiedzę z wielu opracowań naukowych, miewają formę „pytań i odpowiedzi” oraz zawierają głosy ekspertów.

Zrzut-ekranu-50-1

 [PL] Nauka o klimacie – na tym portalu znajdują się przede wszystkim wyjaśnienia podstawowych mechanizmów rządzących klimatem, opisy geofizycznych, biologicznych czy technicznych konsekwencji zmiany klimatu, informacje o sposobach prowadzenia i wynikach badań klimatu. Artykuły zawierają odnośniki do prac naukowych i są konsultowane ze specjalistami a nad pracą portalu czuwa rada naukowa złożona z przedstawicieli nauk o Ziemi, biologicznych i ochrony środowiska.

INSTYTUCJE RZĄDOWE I POWIĄZANE Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ ZAJMUJĄCE SIĘ KLIMATEM

Zrzut ekranu (36)

[PL] Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – ośrodek nadzorowany przez MKiŚ. Co roku prezentuje Krajowy raport inwentaryzacyjny na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Wykonuje także zadania dotyczące m.in. przygotowywania projekcji emisji gazów cieplarnianych, określania metodyk szacowania wielkości i wskaźników emisji oraz analiz dotyczących rozdziału uprawnień do emisji wśród uczestników EU ETS.

Zrzut ekranu (34) (3)

[PL] Ministerstwo Klimatu i Środowisko (MKiŚ) – Jednostka administracji centralnej, zajmującą się kwestiami zmiany klimatu. Poza samą informacją o aktywności tego organu, na stronie można znaleźć zakładki dotyczące najważniejszych aspektów działalności resortu. Znajdują się tam badania co do świadomości ekologicznej Polaków w kwestii zmiany klimatu, materiały służące do edukacji ekologicznej czy informacje o społecznych kampaniach prowadzonych przez MKiŚ.

Zrzut ekranu (38)

[PL] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) – państwowy organ badawczy zajmujący się pogodą i klimatem. Wydał raport Klimat Polski 2020 zawierający opis klimatu Polski w 2020 roku, sporządzony w odniesieniu do klimatu wieloletniego oraz z perspektywy współczesnego globalnego ocieplenia. To źródło wiedzy o zmienności temperatury, opadów, bilansu wodnego czy ekstremalnych zdarzeń pogodowych. W ramach Instytutu stworzona została Baza danych o zmianie klimatu Klimada 2.0.

Zrzut ekranu (114)

[EN] 2021 Poland National Inventory Report – Na 8 szczycie klimatycznym (COP) zdecydowano o publikowaniu rocznych raportów inwentaryzacyjnych składających się z krajowego raportu inwentaryzacyjnego (NIR) i wspólnego formatu raportowania (CRF) wszystkich państwa świata. NIR-y, tworzone także przez polską administrację, zawierają szczegółowe informacje opisowe i liczbowe, a tabele CRF zawierają wszystkie emisje i pochłanianie gazów cieplarnianych (GHG), wskaźniki emisji i dane dotyczące zmian w tym obszarze.