RADA KLIMATYCZNA PRZY
UN GLOBAL COMPACT NETWORK POLAND

Celem Rady Klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland jest doradzanie i wsparcie eksperckie dla działań UNGC, szczególnie w obszarze programu Climate Positive, w tym wprowadzania edukacji klimatycznej.

Środowisko eksperckie nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, że kryzys klimatyczny to jedno z największych zagrożeń dla funkcjonowania naszego społeczeństwa, jakie obecnie istnieje. Rozwiązań dla tej dramatycznej sytuacji dostarcza nam nauka, dlatego tak istotne jest słuchanie jej przedstawicieli i przedstawicielek.

Rada Klimatyczna przy UNGC będzie bez wątpienia stanowić jedno z narzędzi realizacji tego celu. Co więcej, Rada stanowi wyśmienite grono ekspertów i ekspertek w tym temacie reprezentujących ośrodki akademickie i naukowe w naszym kraju o najwyższej jakości kształcenia i prowadzonych badań. Gwarantuje to nie tylko rzetelność proponowanych rozwiązań i opinii, ale także sprawia, że jej głos będzie z pewnością słyszalny w świecie akademickim i w polskim społeczeństwie.

Stojące przed światem wyzwania powodowane ocieplaniem klimatu wymagają radykalnych zmian politycznych, gospodarczych, społecznych i technicznych.
Tylko opierając się na rzetelnych i wiarygodnych danych, jesteśmy w stanie racjonalnie planować procesy zatrzymania postępującej degradacji środowiska i skutecznie realizować programy adaptacji do antropogenicznych, czyli powodowanych działaniami ludzi, zmian klimatycznych. Ocieplenie klimatu, które obecnie obserwujemy, jest faktem.

Czynniki zewnętrzne, jak pandemia i wojna w Ukrainie, w jeszcze większym stopniu uświadomiły nam, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od natury i w jakim stopniu determinuje to nasze działania zarówno w polityce, jak też w gospodarce. Dlatego też konieczna jest determinacja w podnoszeniu świadomości i edukacji w tym zakresie. Jednym z zadań Rady Klimatycznej, która została powołana przy UNGC w październiku 2021 r., jest właśnie wsparcie tego procesu.   

 

Rada zrzesza ekspertki i ekspertów, reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce i różne dyscypliny.

Różnorodność specjalizacji członków i członkiń Rady pozwala na dostrzeżenie zagadnień związanych ze zmianą klimatu z różnych perspektyw, umożliwia również pogłębioną dyskusję odnośnie do analizowanych zagadnień.

 

Zadaniem Rady jest m.in. rekomendowanie materiałów edukacyjnych w zakresie zmian klimatycznych do certyfikacji.

Pozytywne przejście procesu certyfikacji oznacza, że przedstawiony materiał jest wiarygodny, oparty na faktach, przygotowany z naukową starannością, odwołujący się do najnowszych ustaleń świata nauki i odpowiedni do wykorzystania przez grono nauczycieli i nauczycielki, edukatorów i edukatorki na określonym stopniu nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Proces recenzji materiałów, przekazywanych do oceny przez UNGC, został podzielony na kilka etapów. Na pierwszym etapie materiał przechodzi wstępną weryfikację, dokonywaną przez wytypowane do tego zadania osoby z zespołu UNGC. Po pozytywnej akceptacji następuje drugi etap procesu, kiedy to materiał podlega recenzji co najmniej dwóch osób z Rady, których kompetencje są adekwatne do meritum zawartego w materiałach. Wybór ekspertów następuje w wyniku decyzji i najlepszej wiedzy prezydium Rady w uzgodnieniu z UNGC. Dodatkowo recenzowany materiał jest umieszczany na wspólnym dysku Rady, tak aby każda członkini i każdy członek mogli również zapoznać się z materiałem oraz wnieść swoje uwagi, które są ogólnie dostępne dla wszystkich. W kolejnym etapie materiał i uwagi są dyskutowane na spotkaniach Rady, gdy podejmowana jest ostateczna decyzja odnośnie do dalszego procesu. Może on polegać na skierowaniu materiału do poprawy w określonym zakresie (możliwość poprawy jest tylko jednokrotna) lub też przyjęciu materiału do certyfikacji.

Materiał certyfikowany jest udostępniony wraz z taką informacją na stronie UNGC z możliwością wykorzystania przez wszystkie ośrodki edukacyjne i naukowe. 

 

Dzięki wymianie poglądów przez osoby tworzące Radę, czyli reprezentujących różne ośrodki naukowe i akademickie, dochodzi do znacznego usprawnienia procesu wdrażania edukacji klimatycznej na najwyższym poziomie merytorycznym.

Wierzymy, że działania Rady mogą wpłynąć na lepszy przepływ informacji w środowisku naukowym, a także daleko poza nim, inspirując młode pokolenie ‒ i nie tylko ‒ do podejmowania niezbędnych działań proklimatycznych.