OKRĄGŁY STÓŁ DLA EDUKACJI KLIMATYCZNEJ

15 lipca – w Światowym Dniu Umiejętności Młodzieży – odbyło się spotkanie, będące podsumowaniem pierwszego etapu kampanii „TAK! dla edukacji klimatycznej”. Wydarzenie organizowane przez UN Global Compact Network Poland było również inauguracją Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej, którego celem jest rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, reprezentantki i reprezentanci systemu ONZ, świata polityki i nauki, nauczycielki i nauczyciele, organizacje młodzieżowe i pozarządowe.

Według ONZ edukacja klimatyczna jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na kryzys klimatyczny. Tylko nauczanie oparte na aktualnej wiedzy naukowej buduje świadome i odpowiedzialne postawy społeczne – niezbędne w obliczu wyzwań zmiany klimatu, z którymi muszą mierzyć się obecne i przyszłe pokolenia.

Punktem wyjścia do rozmów w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej były opracowania merytoryczne oraz postulaty i głosy zebrane w raporcie UN GC Network Poland „Edukacja klimatyczna w Polsce”, którego oficjalna premiera odbyła się podczas wydarzenia.

– Cel to wdrożenie w Polsce edukacji klimatycznej. Cel ten definiujemy jako apartyjny, wychodząc z założenia, że wiedza nie ma barw politycznych i nie może być podstawą dla politycznych sporów, lecz międzypokoleniowym spoiwem, budowanym w duchu solidarności klimatycznej z tym, którzy nadejdą po nas. Chcemy, aby Polska była jednym z liderów wdrożenia edukacji klimatycznej zgodnie z deklaracją z Limy – pisze we wstępie raportu „Edukacja klimatyczna w Polsce” Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej to wielostronny proces dialogowy mający na celu wypracowanie rekomendacji w zakresie wprowadzenia w polskich szkołach rzetelnej interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach nauczania.

Podstawą do rozmów jest raport UN Global Compact Network Poland, z którym można zapoznać się na stronie: Raport Edukacja klimatyczna w Polsce

Zapraszamy do włączenia się w prace Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej przedstawicieli wszystkich grupy interesariuszy tego procesu! W tym celu należy wypełnić znajdujący się poniżej formularz i uzyskać potwierdzenie udziału ze strony UN Global Compact Network Poland.

W przypadku pytań lub problemów technicznych prosimy o kontakt na adres e-mail: edukacjaklimatyczna@ungc.org.pl

Wypełnij formularz zgłoszeniowy:

*pola obowiązkowe

Warunkami uczestnictwa w obradach „Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej” są: dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (udostępnionego na stronie internetowej UNGC www.ungc.org.pl) według podanych instrukcji oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszenia od UNGC.

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż liczba dostępnych miejsc na obradach, UNGC zastrzega sobie prawo wyboru podmiotów zgłaszających - po dokonanej analizie motywacji uczestnictwa wyrażonej przez zgłaszającego w treści formularza.

Po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa, Uczestnik otrzyma od UNGC - na podany
w zgłoszeniu adres mailowy - potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa wraz z informacjami dotyczącymi obrad, takimi jak miejsce i termin obrad oraz plan obrad.

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej cz. I

Okrągły Stół dla Edukacji Klimatycznej cz. II

AKTUALNOŚCI