POLSKA 2050

POLSKA 2050

POLSKA MUSI WEJŚĆ NA ZIELONY SZLAK!

Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj świat i Polska, jest stawienie czoła kryzysowi klimatycznemu. Dlatego od samego początku funkcjonowania Ruchu Polska 2050, czyli od kampanii prezydenckiej 2020 r., podkreślamy, że naszym celem jest budowa Polski demokratycznej, solidarnej i ZIELONEJ.

Ruch Polska 2050 stoi na stanowisku, że trzeba niezwłocznie podjąć działania, aby nasz kraj do 2030 r. zredukował emisje gazów cieplarnianych o 45%, do 2040 r. całkowicie zrezygnował z węgla, a najpóźniej w 2050 r. stał się neutralny klimatycznie. Aby narysować mapę drogową do osiągnięcia tych celów, eksperci Instytutu Strategie 2050 w dokumencie programowym „Polska na zielonym szlaku” zaproponowali m.in.: rozwój energetyki wiatrowej na Bałtyku, ustawowe umocowanie prosumentów zbiorowych, zmiany w programie Czyste Powietrze, inwestycje w termomodernizację budynków, odejście od „kopciuchów” do 2030 r., inwestycje w kolej, tak aby wszystkie miejscowości liczące powyżej 10 tys. mieszkańców miały regularne połączenia pasażerskie, utworzenie funduszu Zielony Autobus, który wspomógłby samorządy w wymianie floty na zeroemisyjną, rozwój produkcji żywności ekologicznej czy zawarcie Zielonego Paktu, który zakłada m.in. partycypację obywateli w podejmowaniu najważniejszych decyzji w zakresie działań prośrodowiskowich.

Posłowie i posłanki należący do Koła Parlamentarnego Polska 2050 wielokrotnie upominali się o realizację tych postulatów w praktyce, dopominając się np. z mównicy sejmowej o zmniejszenie barier w zakresie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.

Zdajemy sobie sprawę, że osiągnięcie neutralności klimatycznej wymaga zmian w wielu dziedzinach życia, w tym także w edukacji. Dlatego też w dokumencie programowym „Edukacja dla Przyszłości” zagadnieniu edukacji klimatycznej poświęciliśmy osobny podrozdział. Młodzi ludzie mają prawo dowiedzieć się w szkole, na czym polega kryzys klimatyczno-przyrodniczy oraz jakie zagrożenia dla ich przyszłości niesie. Wieloaspektowa i skuteczna edukacja w tym obszarze musi, zdaniem naszych ekspertów, mieć charakter horyzontalny. Zagadnienia związane ze zmianą klimatu powinny być obecne w treściach programowych wielu przedmiotów, takich jak: chemia, fizyka, biologia, geografia, wiedza o społeczeństwie, ale także historia, język polski, zajęcia z wychowawcą, etyka. Postulujemy, aby zajęcia te odbywały się na każdym poziomie edukacji. Niezbędne jest do tego przeszkolenie nauczycieli w zakresie edukacji klimatycznej oraz przygotowanie dla nich przykładowych scenariuszy lekcji i materiałów dydaktycznych.

Niezmiernie istotne jest, aby szkoły nie tylko wykładały teorię systemów ekologicznych czy zmiany klimatycznej, ale żeby także stały się miejscem inicjatyw w rozwijaniu odpowiedzialności za przyrodę i społeczeństwo oraz wdrażały młodzież w praktykowanie aktywnego obywatelstwa. Dlatego m.in. zaproponowaliśmy, aby w szkołach korzystano wyłącznie ze zdrowej i w miarę możliwości lokalnej żywności, a także aby promowano tworzenie przez społeczności szkolne ogródków. Ponadto należy dążyć do tego, żeby dzieci spędzały minimum godzinę zajęć na świeżym powietrzu każdego dnia i uczestniczyły w cyklicznych wycieczkach do lasu, które staną się okazją do wyjaśniania mechanizmów zjawisk klimatycznych, mających bezpośrednie odniesienie do sytuacji lokalnej. Ponadto uważamy, że należy zagwarantować darmowy transport do i ze szkoły m.in. po to, aby kształtować nawyk korzystania z transportu zbiorowego.

Aktywiści Stowarzyszenia Polska 2050 od momentu jego powstania w 2020 r. podejmują szereg aktywności w zakresie przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym i dbałości o środowisko, takich jak EKOSPACERY, w czasie których zebrali 99 ton śmieci, czy akcje nasadzeniowe, w ramach których zasadzili niemal 2 tys. drzew i krzewów. Wolontariusze promują także transport publiczny i rowerowy oraz wspierają posłów i posłanki w formułowaniu interpelacji o tematyce ekologicznej (m.in. dotyczącej zmniejszenia obszaru Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz systemu kaucyjnego).

Uważamy także, że zrozumienie wyzwań, przed jakimi stoi nasz kraj, w tym wyzwań klimatycznych, wymaga wyjścia poza perspektywę Warszawy, dlatego regionalne oddziały Instytutu Strategie 2050 przygotowały analizy regionalne, w których postulują m.in. ograniczenie ruchu samochodowego w centrach miast czy stworzenie strategii zrównoważonej mobilności.