Dr hab. Adam Przybyłowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu – stosunki międzynarodowe (europeistyka). Obecnie: kierownik Katedry Transportu i Logistyki na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, członek-sekretarz Rady Uczelni UMG na kadencję 2021-2024, pełnomocnik rektora UMG ds. IAMU (International Association of Maritime Universities).

Jego zainteresowania koncentrują się wokół współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, w szczególności: paradygmatu rozwoju trwałego i zrównoważonego, jakości życia, innowacyjności, integracji europejskiej, rozwoju lokalnego i regionalnego, koncepcji smart city oraz równoważenia mobilności.

Jest autorem ponad 130 publikacji krajowych i zagranicznych oraz kilku ekspertyz na rzecz instytucji rządowych i samorządowych dotyczących tej problematyki. Odbył staże naukowe w Laboratoire d’Economie des Transports/Institut des Sciences de l’Homme, CNRS, l’Université Lyon 2 oraz w Cergy Paris University we Francji, gdzie prowadzi również zajęcia jako visiting profesor.

Jest również członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, jak np. Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czy też ERSA – European Regional Science Association. Ekspert w projektach unijnych: TRANSFORuM Transport 2050 oraz CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable Mobility) w VII Programie Ramowym UE, w ramach którego współtworzył Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) dla Gdyni.

Recenzent, sekretarz i członek w siedmiu komisjach habilitacyjnych oraz recenzent w dziewięciu przewodach doktorskich, a także członek rad naukowych i recenzent w czasopismach krajowych i międzynarodowych.

.