Dr hab. Piotr Buła

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W Uczelni pracuje nieprzerwanie 26 lat (od 01.03.1994 r.). W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2016 roku profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2018 r. Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Od września 2020 r. Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od listopada 2020 przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pracach Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w kadencji 2020-2024. Od 1998 roku prof. UEK dr hab. Piotr Buła był członkiem Rady Wydziału Ekonomii, następnie od 2003 roku − Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, a po zmianach organizacyjnych od 2019 r. jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Od 2008 r. członek Senatu UEK, Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych UEK (wcześniej członek Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej UEK).W latach 2004 – 2020 Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w ramach której prowadzone są studia podyplomowe i MBA.

Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych m.in.: Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu eksperckiego Narodowego Centrum Nauki (NCN), ocena ekspercka oraz recenzje projektów badawczych. W 2018 r. powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Członek projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, realizowanego przez konsorcjum uczelni wyższych w Małopolsce, którego celem jest stworzenie ram współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi. Członek Rady Programowej projektu (lider obszaru przedsiębiorczości oraz koordynator – przedstawiciel UEK w Grupie Roboczej projektu). Członek projektu „Broker Innowacji”, prowadzonego przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW), Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP), wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej (SEM Forum). Członek International Management Development Association (IMDA) – USA, Global Business and Technology Association (GBATA) – USA, European International Business Academy (EIBA) – Belgia, European Foundation for Management Development (EFMD) – Belgia, International Academy of Management and Business (IAMB) – USA, „Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA) – Kazachstan, South African Institute of Management Scientists (SAIMS) – RPA. Od 2018 r. Senior Research Professor in the Department of Business Management within the College of Business and Economics – University of Johannesburg (RPA). Stypendysta Grad Valley State University (2006 r.). Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Acta Commercii. Journal in the Management Sciences”, „Journal of East-West Business”, „Review of General Management”. Od 2017 r. członek Rady ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 r. członek Małopolskiej Rady Gospodarczej. Członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej w latach 2019-2020. Członek Kapituły im. Stanisława Wyspiańskiego przyznającej nagrody dla utalentowanej młodzieży w wieku 18–26 lat

Od 2019 r. Od 2021 roku członek Rady Programowej Przeglądu Organizacji. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP – (2021 rok); Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019 rok), Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniem Honoris Gratia przyznawanym osobom zasłużonym dla Miasta Krakowa. Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Mołdawii.

Autor lub współautor 135 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego.

.