Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

Kierownik Katedry Technologii Środowiska oraz Zespołu Fotokatalizy na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Badania w zakresie fotokatalizy heterogenicznej prowadzi od ponad 20 lat, kierując zespołami najpierw na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej a od roku 2012 na Uniwersytecie Gdańskim. Badania prowadzone w Zespole Zaleskiej-Medynskiej są ukierunkowane na korelację właściwości powierzchniowych nowych nanomateriałów z ich metodą preparatyki oraz fotoaktywnością, wyjaśnienie mechanizmów reakcji fotokatalitycznych a także na projektowanie i testowanie prototypowych urządzeń wykorzystujących reakcje fotokatalityczne (w tym urządzenia do oczyszczania, dezodoryzacji i dezynfekcji powietrza). W ostatnich latach w prowadzonych badaniach łączy chemię eksperymentalną z obliczenia teoretycznymi, co pozwala przewidywać struktury nowych nanomateriałów a także wyjaśniać oddziaływania pomiędzy powierzchnią materiałów półprzewodnikowych a reagentami. Od 2020 Dyrektor Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

Jest współautorem 1 książki dotyczącej fotokatalizy heterogenicznej (Metal Oxide-Based Photocatalysis: Fundamentals and Prospects for Application, 2018, Elsevier), ponad 180 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, 16 rozdziałów w książkach, 12 patentów, 18 zgłoszeń patentowych oraz ponad 290 komunikatów prezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Odbyła staże zagraniczne w wiodących jednostkach badawczych, m.in.: California Institute of Technology (USA), University of California at Berkeley (USA), Stanford University (USA), Hokkaido University (Japonia), Weizmann Institute (Izrael). Była wyróżniona nagrodami Rektora PG oraz UG (14) za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Współtwórca prototypów urządzeń do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza nagrodzonych złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazczości (Paryż, Bruksela, Bangkok, Kuala Lumpur). Laureatka Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju w kategorii Naukowiec Przyszłości 2020 oraz nagrody specjalnej im. Prof. Bolesława Mazurkiewicz Primum Cooperatio, przyznawanej przez Pracodawców Pomorza (2022). Współpracuje z otoczeniem gospodarczym w zakresie zastosowania nanomateriałów o właściwościach bakterio- i grzybobójczych oraz fotokatalitycznych. Kierowała projektami badawczo-rozwojowymi finansowanymi przez MNiSW (5), NCN (5), NCBiR (3), Fundusze Norweskie (2) oraz WFOŚ (2). Wypromowała 16 doktorów. Współzałożyciel startupu Nanosci, zajmującego się komercjalizacją urządzeń do oczyszczania powietrza. Laureatka III miejsce w 12. edycji Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie.

Główne zainteresowania naukowe to: technologia chemiczna, technologie remediacji środowiska, procesy i urządzenia do oczyszczania wód, ścieków oraz powietrza, nanomateriały, materiały funkcjonalne, fotokataliza heterogeniczna, toksyczność nanomateriałów, kropki kwantowe, nanomateriały półprzewodnikowe oraz metaliczne.

 

.