KOORDYNATORZY I KOORDYNATORKI OSDEK

Celem cyklicznych spotkań organizowanych w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej przez UN Global Compact Network Poland było rozpoczęcie szerokiego dialogu nt. wprowadzenia edukacji klimatycznej w polskich szkołach.

Z tego powodu zebraliśmy przedstawicieli i przedstawicielki wszystkich zainteresowanych stron, istotnych dla realizacji wizji kompleksowej, rzetelnej i powszechnej edukacji klimatycznej w Polsce. Na czele każdej grupy stał koordynator grupy, który reprezentował ją na spotkania OSdEK oraz miał za zadanie stworzenia platformy do wymiany stanowisk oraz debaty w ramach swojej grupy interesariuszy.

Poniżej prezentujemy listę wszystkich koordynatorów i koordynatorek w kolejności alfabetycznej.

Dr Andrzej Kassenberg
Dr Andrzej Kassenberg
Moderator Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Współzałożyciel powstałej w 1990 r. Fundacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju i przez blisko 25 lat jej prezes. Współzałożyciel Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii.

Prowadzi działalność naukową w zakresie zrównoważonego rozwoju, specjalizując się w kwestiach energii i ochrony klimatu. Wykłada na wielu polskich i amerykańskich uniwersytetach.

Współtwórca i pierwszy przewodniczący Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy b. Ministrze Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. W latach 1991-95 i 1999-2000 członek Rady ds. Środowiska i Zagadnień Społecznych przy Prezesie Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Były Przewodniczący Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnik obu Szczytów Ziemi – w Rio de Janeiro (1992) i w Johannesburgu (2002).

Moderator Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej

Laureat wielu nagród, w tym Nagrody Naukowej Polskiej Akademii Nauk, Nagrody „Człowiek Polskiej Ekologii Roku 2005″ oraz Nagrody Zielonego Orła z okazji stulecia „Rzeczpospolitej” z tytułem TYTAN i pionier polskiej ekologii.

Autor lub współautor ponad 200 publikacji, raportów i materiałów fachowych.

.

Dr hab. Halina Brdulak
Dr hab. Halina Brdulak
Koordynatorka podstolika naukowców

Profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przewodnicząca komisji rektorskiej ds. społecznej odpowiedzialności SGH, kierowniczka studiów podyplomowych „Lean w usługach”. Członkini Rady UN Global Compact Network Poland (UN GCNP Board) na kadencję 2021-2024, Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta i Biznes”. Ekspertka UNGC, GS1 i Polskiego Instytutu Transportu w zakresie zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Inicjatorka wdrażania filozofii Lean w firmach logistycznych. Propagatorka EDI. Autorka rankingu branży TSL, publikowanego w cyklu corocznym od 26 lat, obecnie we współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet (2006-2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle współpracuje z praktyką.

Autorka wielu publikacji z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju i nowych technologii.

Globtroterka, joginka, miłośniczka żeglarstwa i turystyki rowerowej.

.

Dr hab. Piotr Buła
Dr hab. Piotr Buła
Koordynator podstolika rektorów

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W Uczelni pracuje nieprzerwanie 26 lat (od 01.03.1994 r.). W roku 2015 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Od 2016 roku profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2018 r. Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Od września 2020 r. Prorektor ds. Projektów i Współpracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od listopada 2020 przedstawiciel Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa w pracach Małopolskiej Rady ds. Społeczeństwa Informacyjnego w kadencji 2020-2024. Od 1998 roku prof. UEK dr hab. Piotr Buła był członkiem Rady Wydziału Ekonomii, następnie od 2003 roku − Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK, a po zmianach organizacyjnych od 2019 r. jest członkiem Rady Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Od 2008 r. członek Senatu UEK, Komisji Senackiej ds. Rozwoju Kadr Naukowych UEK (wcześniej członek Komisji Wydziałowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej UEK).W latach 2004 – 2020 Dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK w ramach której prowadzone są studia podyplomowe i MBA.

Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych m.in.: Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, członek zespołu eksperckiego Narodowego Centrum Nauki (NCN), ocena ekspercka oraz recenzje projektów badawczych. W 2018 r. powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na członka Zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Członek projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”, realizowanego przez konsorcjum uczelni wyższych w Małopolsce, którego celem jest stworzenie ram współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi. Członek Rady Programowej projektu (lider obszaru przedsiębiorczości oraz koordynator – przedstawiciel UEK w Grupie Roboczej projektu). Członek projektu „Broker Innowacji”, prowadzonego przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (PTE), Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW), Towarzystwa Ekonomistów Polskich (TEP), wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej (SEM Forum). Członek International Management Development Association (IMDA) – USA, Global Business and Technology Association (GBATA) – USA, European International Business Academy (EIBA) – Belgia, European Foundation for Management Development (EFMD) – Belgia, International Academy of Management and Business (IAMB) – USA, „Eurasian Economic Club of Scientists” Association (EECSA) – Kazachstan, South African Institute of Management Scientists (SAIMS) – RPA. Od 2018 r. Senior Research Professor in the Department of Business Management within the College of Business and Economics – University of Johannesburg (RPA). Stypendysta Grad Valley State University (2006 r.). Członek kolegiów redakcyjnych czasopism: „Acta Commercii. Journal in the Management Sciences”, „Journal of East-West Business”, „Review of General Management”. Od 2017 r. członek Rady ds. Spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych – przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów. Od 2019 r. członek Małopolskiej Rady Gospodarczej. Członek Kapituły Polskiej Wystawy Gospodarczej w latach 2019-2020. Członek Kapituły im. Stanisława Wyspiańskiego przyznającej nagrody dla utalentowanej młodzieży w wieku 18–26 lat

Od 2019 r. Od 2021 roku członek Rady Programowej Przeglądu Organizacji. Odznaczony Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta RP – (2021 rok); Srebrnym Krzyżem Zasługi (2019 rok), Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz odznaczeniem Honoris Gratia przyznawanym osobom zasłużonym dla Miasta Krakowa. Uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa Akademii Ekonomicznej w Mołdawii.

Autor lub współautor 135 publikacji naukowych, badań i projektów wdrożeniowych oraz 42 publikacji prasowych i wypowiedzi eksperckich. Autor wielu analiz i publikacji z zakresu doradztwa gospodarczego dla przedsiębiorstw oraz publikacji naukowych z zakresu organizacji i zarządzania w zakresie zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego.

.

Ewa Całus
Ewa Całus
Koordynatorka podstolika edukatorów

Od marca 2022 roku pełni funkcję Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Krakowa ds. edukacji klimatycznej. Prawniczka, z tytułem radcy prawnego, studia prawnicze ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim, menadżerka ze skończonymi studiami MBA in Public Management w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z pracą dyplomową pt. „Miejski model proklimatyczny ze szczególnym uwzględnieniem działań gminy miejskiej Kraków”. Pracę w samorządzie terytorialnym rozpoczęła w 2014 roku dla Gminy Wadowice na stanowisku Zastępczyni Burmistrza Wadowic, dla Gminy Miejskiej Kraków pracowała na stanowisku Dyrektorki Wydziału Edukacji oraz na stanowisku Dyrektorki ds. dydaktyki i promocji w Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie.

Od 2021 roku jest ekspertką ds. edukacji klimatycznej przy UN Global Compact Network Poland. W kwartalniku „Zdanie” publikuje felietony poświęcone tematyce zmian klimatu.

W Fundacji stworzyła wspólnie z zespołem program dydaktyczny krakowskiego ZOO i Lasu Wolskiego, który ma popularyzować wiedzę o zagrożonych gatunkach zwierząt, programach ich ochrony, wiedzę o utrzymaniu i pielęgnacji lasu. W czasie pracy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa koordynowała przygotowanie krakowskiej eko-wyprawki dla pierwszaków, rekomendacji dla szkół na temat ograniczania zużycia plastiku. Jest współautorką raportu o Edukacji Klimatycznej w Polsce wydanego w 2021 roku przez UN Global Compact Network Poland. W ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej współpracuje z gronem wybitnych ekspertów i ekspertek nad rekomendacjami dla edukacji klimatycznej w szkołach, koordynuje tu także prace zespołu edukatorów.

Jest stypendystką prestiżowego Międzynarodowego Programu Liderów (IVLP) organizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych.

.

Dr Rafał Drabik
Dr Rafał Drabik
Koordynator podstolika rządowego

Z wykształcenia humanista. Absolwent KUL.
Od 2013 r. współredaktor stron www.meteomodel.pl oraz www.meteoprognoza.pl. Administrator konta https://twitter.com/MeteoprognozaPL Od samego początku współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w zakresie ostrzeżeń przed zagrożeniami meteorologicznymi.

Od 2021 r. specjalista Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie edukacji klimatycznej.

.

Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun
Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun
Koordynator podstolika klimatycznych organizacji pozarządowych

Jest profesorem w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW w Warszawie. Prowadzi badania w zakresie ochrony klimatu, polityki zrównoważonego rozwoju i jej integracją z polityką rolną i strategiami sektorowymi oraz zarządzaniem ochroną środowiska. Autor ponad 300 publikacji. Jest współzałożycielem Koalicji Klimatycznej polskich organizacji ekologicznych i jej ekspertem zarządzającym.

Zagadnieniami ochrony klimatu zajmuje się od 1992 roku. Obserwator negocjacji Konwencji Klimatycznej prowadzonych w ramach Intergovernmental Negotiation Commitee, a następnie SBI, SBSTA oraz AWG-LCA. W 1994 roku współtwórca Climate Action Network Central and Eastern Europe (CAN CEE), w latach 1994 – 1998 pełnił funkcję dyrektora CAN CEE. Ekspert w zakresie polityki klimatycznej oraz roli rolnictwa w polityce klimatycznej.

Był kierownikiem naukowych zespołów polskich uczestniczących w międzynarodowych projektach dotyczących styku rolnictwa i ochrony klimatu, m.in.:

1. EU Bioenergy Policies, agriculture policy and climate change.

2. Policy Incentives for Climate Change Mitigation Agricultural Techniques.

3. Sustainable Farm Management Aimed at Reducing Threats to soils under climate change

W sprawach ochrony środowiska doradza biznesowi oraz instytucjom publicznym. W latach 1999 – 2003 był doradcą Ministra Środowiska do spraw integracji europejskiej i współautorem polskiego stanowiska negocjacyjnego w dziedzinie Środowisko.

.

Alina Kozińska-Bałdyga
Alina Kozińska-Bałdyga
Koordynatorka podstolika edukacyjnych organizacji pozarządowych

W działalności publicznej łączę wiedzę archeologiczną, organizacji i zarządzania, nauk społecznych zdobytą w czasie studiów na Uniwersytecie Warszawskim i w Szkole Nauk Społecznych IFIS PAN, z praktycznym doświadczeniem – dziecka wychowanego w ogródku, z żuczkami, dżdżownicami i innymi żyjątkami, które lubiło chodzić do szkoły. A obecnie babci, słuchającej polskiego wnuka już w piątej klasie nienawidzącego chodzenia do szkoły i samodzielnie uczącego się japońskiego, oraz amerykańskich wnuków lubiących swoją szkołę. Dlatego za najważniejsze uważam taką zmianę systemu oświaty, aby uczniowie, nauczyciele i rodzice dobrze się czuli w szkole. Wierzę, że można to zrobić szybko mądrze wspólnie działając.

Byłam prezesem spółdzielni mieszkaniowej z „nowych inicjatyw 1981 roku”, współzałożycielką szkoły STO, nauczycielką Liceów Ogólnokształcących i Kolegium Nauczycielskiego i dyrektorką małej wiejskiej szkoły uratowanej przez rodziców i prowadzonej przez stowarzyszenie wiejskie.

Jestem prezeską Federacji Inicjatyw Oświatowych, która od 22 lat stara się realizować obywatelską politykę edukacyjną dostosowaną do potrzeb dzieci wiejskich i realizującą zrównoważony rozwój kraju poprzez wspieranie szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia wiejskie. Obecnie w FIO dążymy do tego, aby NGO, zwłaszcza stowarzyszenia wiejskie, wspólnie z samorządami, budowały system bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o spółdzielnie energetyczne.

.

Maciej Krzyczkowski
Maciej Krzyczkowski
Koordynator podstolika biznesowego

Communication Leader, IKEA Industry AB, Sweden

Maciej Krzyczkowski pracuje w IKEA od 2018 r. Obecnie jako lider ds. komunikacji w IKEA Industry AB w Szwecji. Wcześniej pracował w IKEA Retail Polska, gdzie jako menedżera ds. współpracy z sektorem publicznym, gdzie odpowiadał za kwestie regulacyjne oraz współpracę i dialog z sektorem publicznym w Polsce.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w sektorze prywatnym, jako konsultant i audytor środowiskowy a następnie w administracji rządowej w strukturach Ministerstwa Środowiska w Polsce.

Jest doktorantem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi na SGGW w Warszawie i SGH w Krakowie.

.

Sylwia Łyskawka
Sylwia Łyskawka
Koordynatorka podstolika młodzieży

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Klimatycznej, organu doradczego Minister Klimatu i Środowiska. Członkini Narodowej Rady Rozwoju – Rady ds. Młodzieży przy Prezydencie RP. Zawodowo zajmuje się morską energetyką wiatrową i jej wpływem na środowisko. Ekspertka Europejskiego Komitetu Regionów, dla którego przygotowuje opinię nt. wzmocnienia lokalnej i regionalnej dyplomacji klimatycznej. Wchodzi w skład grup roboczych w ramach zespołu ds. edukacji ekologicznej, w tym klimatycznej i poprawy ekologicznych warunków życia oraz grupy roboczej ds. morskiej energetyki wiatrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. EU Young Ocean Advocate.

Absolwentka King’s College London, gdzie ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na kierunku Hydrologia: Nauka i Zarządzanie, a za pracę dyplomową otrzymała nagrodę za najlepszą pracę magisterską na roku. Stypendystka programu „Bona Fide” od Fundacja ORLEN dla najlepszych polskich studentów na zagranicznych uczelniach. Posiada również dyplom studiów licencjackich z biologii morskiej i oceanografii Uniwersytetu w Southampton.

Doświadczenie zawodowe zdobywała także z zakresu jakości wody pitnej w Polsce. Była członkinią grupy roboczej ds. nowej dyrektywy wody pitnej w Komisji Europejskiej. Współautorka artykułów naukowych analizujących wpływ tej dyrektywy na sektor wodociągowy w Polsce.

Autorka artykułów popularnonaukowych nt. kryzysu wodnego w Polsce oraz znaczenia młodzieżowych ruchów klimatycznych dla tworzenia edukacji klimatycznej i społeczeństwa obywatelskiego, które ukazały się w branżowych raportach. Panelistka i uczestniczka licznych konferencji, zarówno naukowych, w tym na Uniwersytecie w Oksfordzie i Uniwersytecie w Bremen, jak i popularnonaukowych, takich jak TEDxWarsaw oraz Communities of Democracies Youth Forum i Vienna Energy Forum. Uczestniczka Szczytu Klimatycznego COP24 w Katowicach, przedstawicielka młodzieży w polskiej delegacji na COP26 w Glasgow.

.

Dorota Obidniak
Dorota Obidniak
Koordynatorka podstolika nauczycieli

Nauczycielka, edukatorka dorosłych, autorka podręczników szkolnych, programów nauczania, materiałów dla nauczycieli, współautorka programu „Nowa Szkoła” przygotowującego szkoły do reformy 1999-2000, koordynatorka projektu przygotowującego egzamin z języków obcych w gimnazjum 2009. W Ministerstwie Edukacji Narodowej w latach 1999-2000 kierowała wydziałem systemu doskonalenia i doradztwa nauczycieli.

Działaczka społeczna, założycielka i wieloletnia prezeska Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, pomysłodawczyni i koordynatorka projektu „Lekcja z POLITYKĄ”. Aktywnie uczestnicy w pracach Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej oraz Koalicja na Rzecz Równych Szans. Redaktorka i współautorka serii wydawanej przez ZNP serii „Czytanki o edukacji” traktującej o wyzwaniach stojących przed współczesną edukacją. Członkini Rady Programowej Kongresu Kobiet.

Jest koordynatorką współpracy międzynarodowej i projektów edukacyjnych w Zarządzie Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego. Reprezentuje polskie związki nauczycielskie w europejskich strukturach Międzynarodówki Edukacyjnej (ETUCE), w Komitecie Równych Szans ETUCE jest odpowiedzialna za problematykę LGBT. Jest również członkinią Zespołu Doradczego przy Sekretariacie ETUCE.

.

Marzena Wichniarz
Marzena Wichniarz
Koordynatorka podstolika rodziców

Mama trójki dzieci: Marysi, Olka i Zosi. Członkini i współorganizatorka ruchu społecznego Rodzice dla Klimatu.

Współpracująca z organizacjami i zrzeszeniami ruchów: Parents for Future, Our Kids Climate i Klimablokiem.

Absolwentka wydziału nauk politycznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uczestniczka II edycji Ekologicznej Akademii Kobiet.

Na co dzień zajmująca się jakością i systemami zarządzania w instytucie badawczym w Warszawie. Wegeterianka. Uwielbiająca swoje dzieci i wspólne odkrywanie z nimi świata. Entuzjastka pieszych wycieczek, permakultury, starych mebli i ubrań. Zaangażowana w działania na rzecz edukacji klimatycznej i kulturalnej, upowszechnienie roślinnych posiłków oraz ograniczenia ruchu samochodowego i życia zgodnie z rytmem natury. Zwolenniczka zmian systemowych i szerokiej współpracy środowisk na rzecz ochrony bioróżnorodności, klimatu i przyszłości kolejnych pokoleń.

.

Aldo Vargas Tetmajer
Aldo Vargas Tetmajer
Koordynator podstolika samorządowego

Koordynator Krajowego Punktu URBACT

Związek Miast Polskich

Koordynator Krajowego Punktu URBACT przy Związku Miast Polskich. Wspiera polskich partnerów projektów URBACT, zajmuje się promocją konkursów i osiągnięć sieci projektowych URBACT. Uczestniczy w projektach dot. rozwoju miast realizowanych przez ZMP. Jest aktywny w działaniach dot. polityki miejskiej w UE.

.