Prof. dr hab. Ewa Krogulec

Jest geologiem, specjalistką w zakresie hydrogeologii. Pełni funkcje Prorektora Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju. W kadencjach 2012-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Kieruje Katedrą Hydrogeologii i Geofizyki na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prof. E. Krogulec zajmuje stanowisko przewodniczącej Komitetu Nauk Geologicznych PAN, przewodniczącej Zespołu rektorskiego ds. Ekologii i kryzysu klimatycznego. Jest wiceprzewodniczącą Państwowej Rady Gospodarki Wodnej oraz członkiem Komitetu Gospodarki Wodnej PAN. Jest od lat pełni funkcję przewodniczącej Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, organu doradczego Ministra Środowiska. Jest członkiem wielu rad naukowych, gremiów doradczych i eksperckich, w tym Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz Rady Ochrony Przyrody województwa mazowieckiego.

Zainteresowania naukowe koncentrują się na hydrogeologicznych badaniach metodycznych i regionalnych związanych z modelowaniem, na ocenach podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia, ewaluacji wartości parametrów hydrogeologicznych, charakterystyce procesów i zjawisk hydrogeologicznych w kontekście analizy systemów hydrogeologicznych i zmian klimatycznych, ilościowej ocenie stanów wód podziemnych w obserwacjach monitoringowych, identyfikacji zagrożeń wód związanych z górnictwem i urbanizacją, na badaniach ekosystemów zależnych od wód podziemnych (GDEs), hydrogeologią regionalną oraz aspektami prawno-ekonomicznymi w poszukiwaniu, eksploatacji i użytkowaniu wód podziemnych.

Jest autorka lub współautorką około 200 publikacji naukowych, kierowała ponad 40 projektami badawczymi z zakresu geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska.

.