EDUKACJA KLIMATYCZNA NA COP26

Edukacja klimatyczna ma kluczowe znaczenie dla zwiększania świadomości na temat zmiany klimatu i możliwości przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu człowieka na środowisko. Edukacja klimatyczna bez wątpienia wymaga aktualizacji. Mając na uwadze dobrobyt młodego pokolenia, które w swoim życiu będzie musiało zmierzyć się z wyzwaniami i możliwościami kryzysu klimatycznego, konieczne jest wyposażenie społeczeństwa w odpowiednie narzędzia adaptacyjne, a także przekazanie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności. Dlatego jako UN Global Compact Network Poland prowadzimy działania na rzecz wprowadzenia rzetelnej edukacji klimatycznej w szkołach polskich oraz na świecie. Jednak, aby być skutecznym narzędziem przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu edukacja klimatyczna musi być powszechna i dostępna dla każdego, niezależnie od pochodzenia.  

Podczas Konferencji Klimatycznej COP26 w Glasgow to właśnie edukacji klimatycznej poświęciliśmy nasz panel, przedstawiając dotychczasowe działania w Polsce i jej globalny kontekst. Panel dyskusyjny „Global climate education and urgent need for a sustainable world” odbył się w dniu 9 listopada 2021 roku w Blue Zone. Szeroki zakres problemów, które udało się poruszyć w jednej z sal negocjacyjnych należących do UNFCCC, tylko uświadomiła uczestników oraz słuchaczy panelu jak pilna jest potrzeba wprowadzenia możliwie interdyscyplinarnej edukacji klimatycznej na wszystkich poziomach nauczania. Wydarzenie zostało zorganizowane w oparciu o artykuł 12 Porozumienia Paryskiego „Strony Porozumienia będą współpracować w ramach podejmowania odpowiednich środków na rzecz poprawy edukacji, szkoleń w zakresie zmian klimatu, świadomości społecznej, udziału społeczeństwa i publicznego dostępu do informacji, uznając wagę tych kroków w odniesieniu do wzmocnienia działań zapisanych w Porozumieniu Paryskim”. Naszym celem jest zwrócenie uwagi na potrzebę wdrożenia edukacji klimatycznej w każdym kraju na świecie. Współpracując z globalnymi rządami chcemy stworzyć edukacje klimatyczną dostępną dla każdego ucznia na wszystkich poziomach edukacji, bez względu na pochodzenie etniczne, wiek, płeć i status społeczny.

 

Panel dyskusyjny rozpoczęliśmy od prezentacji dotychczasowych działań w Polsce i sukcesów w zakresie edukacji klimatycznej, w tym m.in. omówienia kampanii “Tak dla edukacji klimatycznej” oraz związanej z nią petycji, założeń raportu “Edukacja klimatyczna w Polsce” czy działań związanych z organizacją spotkań w ramach Okrągłego Stołu dla Edukacji Klimatycznej oraz wypracowanych rekomendacji.  

O edukacji klimatycznej w Polsce rozmawiali Kamil Wyszkowski, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Jerzy Kwieciński reprezentujący Bank Pekao S.A. oraz Justyna Glusman z Urzędu m. st. Warszawy. W pierwszej części wydarzenia pt. “Climate Education in Poland” udział wzięli także przedstawiciele i przedstawicielki Klimatycznego Dialogu Młodzieżowego w składzie: Sylwia Łyskawka, Alina Prochasek, Maria Budzowska oraz Jarosław Brodecki.

W dalszej części wydarzenia rozmawialiśmy o międzynarodowym kontekście edukacji klimatycznej oraz jej stanie w innych krajach. W dyskusji wzięli udział Zofia Piwowarek oraz Kamil Wyszkowski reprezentujący UN Global Compact Network Poland, Steve Kenzie z UN Global Compact Network UK, Olga Malinkiewicz będąca założycielką Saule Technologies Inc. oraz Martha Selwyn, United Nations Global Compact.

Rozmowę moderował Maciej Krzyczkowski z IKEA.

Mamy nadzieję, że nasze działania w Polsce będą inspiracją i impulsem dla kampanii oraz działań w innych krajach, dzięki czemu uda się nam doprowadzić do wprowadzenia rzetelnej i kompleksowej edukacji klimatycznej na całym świecie. Tylko tak będziemy w stanie zjednoczyć się i wspólnie stawić czoła wyzwaniu, opierając się przy tym o naszą najlepszą, wspólną, globalną wiedzę i rozwiązania.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Edukacja klimatyczna w Polsce”.